O nás

ŽIJE.ME n.o. je nezisková organizácia sídliaca v Skalici. Zaoberáme sa hlavne podporou kultúry, umenia, ekológie, vedy a podpore iných subjektov pracujúcich v sociálnej oblasti.

 

Poskytuje všeobecne prospešné služby v nasledovných oblastiach:

1) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Služby organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, koncertov, festivalov, výstav, prezentácií a filmových a dokumentárnych premietaní. Vytvorenie priestoru pre rozvoj kultúrnych aktivít ako napr. priestor pre amatérske divadlo, ateliér, nahrávacie štúdio, zdieľaná remeselná dielňa.

2) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Organizovanie pravidelných aj nepravidelných školení, seminárov, workshopov a iných vzdelávacích aktivít v rôznych oblastiach, jazykové kurzy a blokové semináre k minoritným, alebo cudzím jazykom a ich kultúram, pozývanie zahraničných expertov z rôznych oblastí a organizovanie prednášok k špecifickým témam. Práca so sociálne znevýhodnenými ľuďmi, projekty sociálnej a multikultúrnej integrácie, psychologické konzultácie a spoluúčasť a konzultácie pri vytváraní
tvorivých dielní (napr. kov, drevo, keramika, grafika, sieťotlač, fotografický ateliér, zvukové a filmové štúdio).

3) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Výskum a reflexia kultúrnych fenoménov, environmentálnych a sociálnych aspektov a informačných technológií. Analýza kvality ovzdušia, pôdy a vôd, mapovanie rôznych aspektov stavu životného prostredia a nelegálnych skládok a navrhovanie spôsobov ich riešení. Poskytovanie informačných služieb a vytvorenie synergickej platformy prepájajúcej odborníkov z rôznych sfér, prípadne vzdelávacích inštitúcií a širokej verejnosti na realizácii konkrétnych projektov.

4) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Plánovanie a realizácia lokálnych, celoslovenských, prípadne medzinárodných projektov na ochranu životného prostredia a živočíchov. Vytváranie projektov na aktívnu obnovu životného priestoru prírodného aj urbánneho charakteru.